תנאי שימוש

דרים וי .פי .אס בע"מ ו/או DREAM VPS LTD, כולל חברות הבת, השותפים, מחלקות, קבלנים, קבלנים וכל מקור מידע או ספק של – DREAM VPS LTD (ביחד, " DREAM VPS LTD ", "אנחנו" או "שלנו") מקבלים אותך בברכה ל-www.click.press ("האתר"). תנאי שימוש אלו (יחד, עם מדיניות הפרטיות של – DREAM VPS LTD, ממוקמים בכתובתclick.press/he/terms-of-use ומדיניות זכויות היוצרים "תנאי השימוש" או "ההסכם") יחולו על שימושך באתר והשירותים, תוכן או יישומים המופעלים על ידי –DREAM VPS (יחד עם האתר, "השירותים"), אשר מסופקים למנוי ("המנוי", "משתמש ", "משתמש משנה", "אתה" או "שלך").

ההסכם כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אנא קרא את תנאי שירות אלו בזהירות בתשומת לב בטרם השימוש בשירותים.

תנאי שירות אלו יחולו על כל המשתמשים בשירותים.

אם אתה משתמש בשירותים בשמה של ישות, ארגון או חברה, שאתה מייצג או אחריות שיש לך או סמכות לחייב ארגון כלשהו לתנאי שירות אלו, וכל הכללים, מדיניות והליכים שעשויים להתפרסם באתר על ידינו מעת לעת, וכן שכל אחד מהם משולב על ידי הפניה וכל אחד מהם עשוי להשתנות מעת לעת ללא שתשלח לך הודעה מראש משמע אתה מאשר את קבלת מדיניות הפרטיות שלנו.

אם הזמנת את השירותים באתר, השתמשת באתר או מעורב בכל עסקה אלקטרונית כלשהי ביחס לשירותים, אז אתה מסכים לקבלת כל עדכון למדיניות הפרטיות שלנו באמצעות גישה לאתר. בשימוש באתר האינטרנט שלנו או ברכישת המוצרים והשירותים שלנו, כמו כן אתה מסכים כי אנו עשויים להשתמש ולשתף במידע האישי שלך בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

תנאי שירות אלה קובעים כי כל המחלוקות בינך לבין – DREAM VPS ייפתרו על ידי בוררות מחייבת. אתה מסכים לוותר על זכותך לפנות לבית המשפט לטעון או להגן על זכויותיך במסגרת חוזה זה (למעט עניינים שעלולים להיות מועברים לבית המשפט לתביעות קטנות).

זכויותיך ייקבעו על ידי בורר נייטרלי ולא על ידי שופט או חבר שופטים ולא ניתן להגיש את טענותיך כתובענה ייצוגית.

אנא עיין בסעיף 15 להלן לקבלת הפרטים הנוגעים להסכמתך לבוררות כל מחלוקת עם DREAM VPS -.

אף אחד מתנאי השימוש הללו לא ישפיע על כל זכות סטטוטורית שאינן ניתנת לוויתור החלות עליך. באם הוראה ו/או הוראות כלשהן בתנאי שירות אלה יראו כפסולות, בלתי חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה,אזי, תוקפם, חוקיותן ואכיפתן של ההוראות האחרות יישארו במלואן ותוקפן.

DREAM VPS שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, לשנות ולעדכן תנאי שירות אלה ללא הודעה מוקדמת אליך, ובלבד שאם כל שינוי כזה יהווה שינוי מהותי בתנאי השירות הללו, – DREAM VPS תודיע לך על ידי פרסום הודעה באתר.

שינויים, עידכונים ותוספות יכנסו לתוקף מיד ברגע פרסומם באתר וללא כל דיחוי או צורך בתקופת המתנה כלשהי או כל דבר אחר אשר יש בידו לעכב את כניסתם לתוקף.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירותים לאחר תיקונים או שינויים כאלה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השירות המתוקנים או תנאי השירות שהשתנו.

מסיבה זו, אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השירות בכל פעם שאתה משתמש בשירותים.

אם אינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאי שירות אלה, עליך להפסיק מיד להשתמש בשירותים.

בחלק מסמכויות השיפוט ישנה הגנה על צרכנים ו/או חקיקה אחרת העשויה לחול על השירותים, אשר כפועל יוצא מאילו אין אפשרות להחיל הוראות מסוימות הקשורות בהסכם זה, כגון מגבלות אחריות וכן החרגתן של מחויבויות מסוימות, עד כמה שמגבלה, החרגה, ו/או הוראה אחרת המוגדרת להלן, אסורה באופן ספציפי על פי החוק החל, מגבלה כזו, אי הכללה, הגבלה,​​עשויה היא שלא לחול עליך.

1. זכאות ורישום

1.1 השירותים אינם מכוונים, ואינם מיועדים לשימוש, על ידי אדם מתחת לגיל 16 על ידי שימוש בשירותים, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה בן 16 ומעלה, אם אתה מתחת לגיל 16, אינך רשאי, בשום פנים ואופן ו/או מכל סיבה שהיא, להשתמש בשירותים.

אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב להציע ו/או לספק את השירותים לכל אדם או גוף ולשנות את קריטריוני הזכאות שלו בכל עת.

אתה האחראי הבלעדי להבטיח שתנאי שירות אלה עומדים בכל החוקים, הכללים והתקנות החלים עליך והזכות לגישה לשירותים מבוטלת כאשר תנאי שירות אלה או שימוש בשירותים אסורים או במידת ההצעה, מכירה או אספקה ​​של השירותים סותרים כל חוק, כלל תקנה, או חלק מאלו החלים עליך.

יתר על כן, השירותים מוצעים רק לשימושך, ולא לשימוש או לטובת צד שלישי כלשהו.

1.2 כדי להירשם לשירותים, עליך להירשם לחשבון בפלטפורמת ניהול ו/או על ידי מילוי טפסי הצעת מחיר ופרטי התקשרות ("חשבון").

עליך לספק מידע מדויק ומלא ולעדכן את פרטי חשבונך.

לא תוכל בשום אופן:

(i) לבחור ו/או להשתמש בשם משתמש ו/או בשם של אדם אחר בכוונה להתחזות לאותו אדם.

(ii) להשתמש בשם משתמש שהינו שם הכפוף לזכויות של אדם אחר מלבדך ללא אישור מתאים.

(iii) להשתמש שם משתמש שהוא פוגעני, וולגרי או מגונה.

אתה האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך, ללא קשר אם הפעילויות מבוצעות על ידיך, עובדיך או צד שלישי (כולל קבלנים או סוכנים), וכן על שמירת אבטחת סיסמת חשבונך.

אינך רשאי לעולם להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר או במידע רישום עבור השירותים ללא הרשאה.

יובהר כי החובה חלה על המשתמש ומשכך עליך להודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שינוי בזכאותך להשתמש בשירותים (כולל כל שינוי או ביטול רישיונות מטעם הרשויות המדיניות, המחוזיות, הטריטוריאליות או אחרות), הפרת אבטחה ו/או שימוש לא מורשה בחשבונך.

לעולם אל תפרסם, הפץ או פרסם פרטי התחברות לחשבונך.

תינתן לך היכולת למחוק את חשבונך, ישירות בפלטפורמה או באמצעות בקשה לאחד מעובדינו או שלוחותינו עם עותק במייל לכתובת [email protected].

כמו כן בהסכמתך לתנאי השימוש דנן, אתה מסכים לספק מידע מדויק ברישום שלך ולא לשתף את הסיסמה שלך עם צדדים שלישיים, אתה מסכים שלא להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בשם משתמש או בסיסמה של אדם אחר, אתה מסכים להודיע ​​ל- DREAM VPS – מייד על כל שימוש לא מורשה בחשבונך וכן על כל אובדן, גניבה ו/או גילוי של הסיסמה שלך, אי עמידה בדרישות אלה תהווה הפרה של תנאי שירות אלה ותהווה עילה לסיום מיידי של חשבונך וזכותך להשתמש באתר. – DREAM VPS לא תהיה אחראית לאובדן או נזק כלשהו כתוצאה מכישלונך לספק לנו מידע מדויק או לשמור על אבטחת חשבונך ולא יהיו לך כל טענות בנושא.

2. תוכן

2.1 למטרות תנאי שירות אלה, המונח "תוכן" כוללת, ללא הגבלה, מידע, נתונים, טקסט, הודעות כתובות, ביקורות והערות, תוכנה, סקריפטים, גרפיקה ותכונות אינטראקטיביות שנוצרו, הועברו ו/או הונגשו בדרך אחרת, בשירותים או באמצעותם.

לעניין הסכם זה, "תוכן" כולל גם את כל תוכן המשתמשים (כמוגדר להלן) ומידע הרישום.

2.2 כל התכנים שנוספו, נוצרו, הועלו, הוגשו, הופצו ו/או פורסמו לשירותים על ידי משתמשים ("תוכן משתמשים"), בין אם פורסמו בציבור ובין אם הועברו באופן פרטי, הינם באחריותו הבלעדית של המקור של תוכן משתמש כזה.

אתה מצהיר כי כל תוכן המשתמשים המסופק על ידך הוא מדויק, מלא, מעודכן, ועומד בכל החוקים, הכללים והתקנות החלים, עוד יובהר כי אתה מאשר שכל התוכן, לרבות תוכן המשתמשים, אליו ניגשת באמצעות השירותים הוא על אחריותך בלבד ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובדן שאתה או כל גורם אחר אשר גרם לכך. אנו לא מתחייבים כי כל התוכן אליו תגיע בשירותים או באמצעותם יהיה או ימשיך להיות מדויק.

2.3 השירותים עשויים להכיל תוכן המסופק באופן ספציפי על ידינו, שותפינו או המשתמשים שלנו וכן כי תוכן כזה מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות וחוקים אחרים העוסקים בקניין ו/או קניין רוחני, עליך לציית ולשמור על כל הודעות זכויות היוצרים, המידע וההגבלות הכלולות בתוכן אליו ניגשים באמצעות השירותים.

2.4 בכפוף לתנאי שירות אלה, אנו מעניקים לכל משתמש בשירותים רישיון עולמי, שהינו בלעדי, שאינו ניתן לביטול ושאינו ניתן להעברה כולל ובמיוחד העברה לצורך שימוש (כלומר, להורדה ולהצגה מקומית) בתוכן אך ורק למטרות שימוש בשירותים. דהיינו, שימוש, העתקה, שינוי, הפצה או אחסון של כל תוכן שלא למטרות שימוש בשירותים אסור במפורש ללא אישור מראש ובכתב מאיתנו, אין למכור, להעניק רישיון, להשכיר ו/או להשתמש בכל תוכן כלשהו לשימוש מסחרי ו/או בכל דרך שהיא המפרה זכות צד ג 'כלשהי.

2.5 על ידי משלוח של כל תוכן משתמש לאתר, למעט תוכן משתמש המועבר באופן פרטי, אתה מעניק לנו בזאת רישיון עולמי, שהינו בלעדי, נצחי, בלתי חוזר, פטור מתמלוגים, ניתן לרישיון משנה ולהעברה לשימוש, צבירה, העתקה, הפצה, הכנה של עבודה נגזרת, הצגה, ביצוע, ובאופן אחר, לנצל באופן מלא תוכן משתמשים כזה בקשר לאתר, לשירותים ולעסקים שלנו (וממשכינו), כולל וללא הגבלה, לצורך קידום והפצה מחדש של חלק או כל האתר או השירותים (ויצירות נגזרות ממנו) בפורמטי מדיה כלשהם ובאמצעות ערוצי מדיה כלשהם (כולל, ללא הגבלה, אתרי אינטרנט ופידים של צד ג'), כולל לאחר סיום חשבונך ו/או השירותים.

אתה מעניק בזאת לכל משתמש באתר ו/או בשירותים רישיון שהינו בלעדי, תמידי, לגשת לכל אחד מתכני המשתמש שלך הזמין למשתמש זה באתר, ולהשתמש, לשכפל, להפיץ, להכין עבודות נגזרות של התוכן, להציג ולבצע תוכן משתמש כזה, כולל לאחר סיום חשבונך ו/או השירותים.

על ידי מסירת כל תוכן משתמש לשירותים שאינם באתר, אתה מעניק לנו בזאת רישיון עולמי, שהינו בלעדי, נצחי, בלתי חוזר, פטור מתמלוגים, בתשלום מלא, ניתן לרישיון משנה ולהעברה לשימוש, צבירה, שכפול, להפיץ, להכין עבודות נגזרות של התוכן, להציג ולבצע תכני משתמשים כאלה אך ורק לצורך אספקת השירותים.

לשם הבהרה, הרישיונות האמורים שהוענקו לנו ולמשתמשנו אינם משפיעים על זכויות הבעלות או הרישיונות האחרים שלך בתוכן המשתמש שלך, כולל הזכות להעניק רישיונות נוספים לתוכן המשתמש שלך, אלא אם הוסכם אחרת בכתב, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את כל הזכויות להעניק לנו רישיונות כאלה ללא הפרה או הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, ​​לרבות ללא הגבלה, כל זכויות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות חוזה או כל קניין רוחני אחר או זכויות קניין.

3. כללי התנהלות

3.1 כתנאי לשימוש, אתה מתחייב שלא להשתמש בשירותים לכל מטרה האסורה על פי תנאי שירות אלו, אתה הוא האחראי הבלעדי לכל הפעילות שלך בקשר עם השירותים ולפעילות של כל משתמש משנה שמשתמש בקוד הגישה או בחשבון שלך.

3.2 עוד יובהר כי בהסכמתך לתנאי השימוש, אתה מסכים ומתחייב שלא תעביר, תפיץ, תפרסם, תשמור, תקשר או כל סוג אחר של יצירת "טראפיק" באמצעותו לרבות ובמיוחד באם יתקיים אחד מהתנאים הבאים לחילופין:

(i) הוא בלתי חוקי, מאיים, פוגעני, מטריד, משמיץ, מטעה, מרמה, פולשני לפרטיות של האחר, נזיקי, פוגעני, גס, מכיל או מתאר פורנוגרפיה שאינה חוקית, או שאינה הולמת בצורה אחרת כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

(ii) ידוע לך שהיא שקרית, מטעה, לא אמיתית או לא מדויקת,

(iii) מהווה פרסום בלתי מורשה או בלתי רצוי

(iv) מתחזה לכל אדם או ישות, לרבות מי מהעובדים או הנציגים שלנו.

(v) כולל מסמכי זיהוי של מישהו או מידע פיננסי רגיש,

– DREAM VPS רשאית להתיר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אתרים למבוגרים המצייתים לחוקים ולתקנות ממלכתיים ופדרליים.

3.3 לא תעשה את הפעולות הבאות:

(i) לנקוט בכל פעולה שתטיל או עשויה להטיל (כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי) עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי גדול על התשתית שלנו (או של ספקי צד שלישי).

(ii) להפריע או לנסות להפריע לפעולה התקינה של השירותים או לכל פעילות הנערכת בשירותים.

(iii) לעקוף, או לנסות לעקוף כל אמצעי שנשתמש בהם כדי למנוע או להגביל את הגישה לשירותים (או חשבונות אחרים, מערכות מחשב או רשתות המחוברים לשירותים).

(iv) להפעיל כל סוג של מגיב אוטומטי או "דואר זבל"-(ספאם) בשירותים.

(v) להשתמש בתוכנות, התקנים או תהליכים ידניים או אוטומטיים כדי "לסרוק" או "בוט" כל דף באתר.

(vi) לקצור או לגרד כל תוכן מהשירותים.

(vii) להשתמש בשירותים לפעילויות בסיכון גבוה, לרבות אך לא רק להפעלת מתקנים גרעיניים, בקרת תעבורה אווירית, מערכות תומכות חיים, או כל שימוש אחר בו כישלון השירות עלול להוביל למוות, נזק אישי או נזק סביבתי.

(viii) לנקוט פעולה אחרת בניגוד להנחיות והמדיניות שלנו.

3.4 חל איסור (במישרין או בעקיפין):

(i) לפענח, לפרק, להנדס לאחור או לנסות להפיק כל קוד מקור או רעיונות או אלגוריתמים בסיסיים של חלק כלשהו בשירותים (כולל היישומים בשירות)

(ii) לשנות, לתרגם, או ליצור באופן אחר יצירות נגזרות של חלק כלשהו בשירותים.

(iii) להעתיק, לשכור, להחכיר, להפיץ או להעביר בדרך אחרת את כל הזכויות שתקבל להלן.

על המשתמש לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים, המדינתיים, הלאומיים והבינלאומיים החלים.

3.5 אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות לגשת, לקרוא, לשמר ולחשוף כל מידע כפי שאנו סבורים כי הוא הכרחי בכדי:

(i) לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישה ממשלתית.

(ii) לאכוף תנאי שירות אלה, לרבות חקירה של הפרות אפשריות מכך.

(iii) לגלות, למנוע או לאתר באופן אחר הונאות, בעיות אבטחה או בעיות טכניות אחרות.

(iv) להגיב לבקשות תמיכה במשתמשים.

(v) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו, המשתמשים שלנו ושל הציבור.

DDREAM VPS שומרת גם את הזכות להפסיק את חשבון המנוי אם הוא מטרה לפעילות זדונית מצד גורמים אחרים.

3.6 אינך רשאי להשתמש בשירותים כדי לקבל מידע או החלטות מלבד על עצמך בלבד.

אתה האחראי הבלעדי לכל הסתמכות מצדך על השירותים או על שימוש אחר שתעשה בשירותים. הערות, הצעות או חומרים שנשלחו ו/או הועברו ל- DREAM VPSייחשבו כלא חסויים.

בכפוף לתנאים המתוארים במדיניות הפרטיות של – DREAM VPS לא תהיה מחויבת מכל סוג שהוא ביחס למשוב כזה והיא תהיה חופשית להשתמש ולהפיץ את המשוב לאחרים ללא הגבלה, כולל, אך לא רק, לפיתוח ושיווק מוצרים המשלבים משובים שכאלה.

DREAM VPS שומרת לעצמה את הזכות לפרסם ו/או להשתמש בתגובות, שאלות או הערות שנשלחו בדוא"ל ל- – DreamVPS למטרות קידום מכירות או אחרות ללא כל אישור נוסף, הודעה או תשלום כלשהו לשולח, כל ההגשות הללו יהיו הקניין של – DREAM VPS.

3.7 רשימת ההפרות בסעיף 3 זה של תנאי שירות אלו איננה אמורה להיות בלעדית, ו- DreamVPS מודיעה בזאת כי יש לה סמכות, וכי ותפעיל את סמכותה, לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי להגן על השירותים, המנויים וצדדים שלישיים. ממעשים שישפיעו על מטרות סעיף 3 זה של תנאי שירות אלה.

יש ליתן פרשנות מהותית לאמור בסעיף והחברה תנקוט כל פעולה חוקית העשויה לסייע בידה ו/או שיש בידה לחשוב שתסייע בידה על מנת להפסיק את ההפרה ולתקן את המצב.

שימוש חוקי ברשת

3.8 בשימוש בשירותים, על המנויים להימנע מהפרות של כל זכות שהיא, של כל אדם ו/או ישות כלשהי

וכן הפרות של כל חוק, תקנה, כלל ו/או כללי הסכם זה ו/או חובה חוזית אחרת, לרבות וללא הגבלה ובכלל זה חוקים האוסרים:

(א) הפצת פורנוגרפיה של ילדים.

(ב) זיוף, גניבת זהות, כיוון מוטעה או הפרעה לתקשורת אלקטרונית.

(ג) פגיעה בפרטיות.

(ד) שליחה בלתי חוקית של מסרים אלקטרוניים מסחריים או שיווק או תקשורת אלקטרוני אחרת.

(ה) איסוף נתוני משתמשים חורגים מילדים, או פעילויות אחרות שאוספות איסוף נתונים לא תקין.

(ו) הפרות אבטחה, הונאת רשת, הלבנת הון ו/או פעילויות טרור ו/או פשע (כל פשע שהוא מכל דרגה שהיא).

(ז) פרסום כוזב, הפצה או רווח מהונאות.

מנויים יעמדו גם בדרישות המתקנות בחוק המסדיר את השימוש בשירותים, כולל אך לא מוגבל:

(i) דרישות גילוי, לרבות דרישות הנוגעות להודעה על הפרות אבטחה.

(ii) תחזוקת רשומות בענפים מוסדרים.

(iii) אמצעי הגנה על מוסדות כספיים.

שימוש מוסכם במשאבי הרשת המוקצים

3.9 מנויים לא ישתמשו בשיטה כלשהי כדי לעקוף את הוראות תנאי השימוש הללו ו/או כדי להשיג שירותים העולים על אלו שבגינם הם מתקשרים עם – DREAM VPS

מנויים ישתמשו רק באותן כתובות IP המוקצות להם על ידי – DREAM VPS, ולא ישתמשו בכתובות IP מחוץ לטווח שהוקצה להם.

מנויים לא ישתמשו בשום מנגנון שיעלה על כמות המשאבים שהוקצתה להם באמצעות השירותים, ו/או כדי להסתיר פעילויות כאלה.

קוד זדוני

3.10 מנויים אינם רשאים להשתמש בשירותים כדי להפיץ, לקבל תקשורת או נתונים שנאספו או לבצע כל פעולה המכוונת על ידי כל סוג של קוד מזיק, לרבות אך לא רק:

סוסים טרויאניים, (גניבת סיסמאות, וירוסים, תוכנות זדוניות , רשתות בוט , התקפות של מניעת שירות , פצצות שיטפון או דואר, פצצות לוגיות, פישינג, התחזות או פעולות אחרות ש – DREAM VPS שומרת לעצמה את הזכות היחידה והבלעדית לקבוע כי הן זדוניות בכוונה.

הפרות בדוא"ל

3.11 מנויים לא ישלחו דוא"ל בכמות גדולה תוך שימוש במשאביהם בשירותים אלא אם כן הם מנהלים רשימה מורשית של חברים רשומים כולל כתובות IP ופרטי קשר רלוונטיים, יחד עם ההנחיות הבאות לכלול קישורי הסרה עם כל הודעות הדוא"ל שנשלחו על פי חקיקה כזו.

המנויים יעמדו בכל החוקים בדבר שליחת מסרים אלקטרוניים מסחריים ו/או תקשורת שיווקית ו/או אלקטרונית אחרת, נאסר על מנויים לבצע כל פעולה שתביא לכך שכתובות ה-IP שלהם, או כל כתובת IP הקשורה ל- DREAM VPS ו/או למנויים אחרים, תוצג "ברשימה השחורה" DREAM VPS שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והמוחלטת לקבוע אם התרחשה הפרת דוא"ל.

פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הטרדה

3.12 מנויים אינם רשאים להשתמש בשירותים באופן שיפגע בזכויות הפרטיות החוקיות של אדם כלשהו, ​​או כדי לפרסם או לפרסם הצהרות לשון הרע, להטריד או להביך, שייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של – DREAM VPS.

הפרת זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט או סוד מסחרי

3.13 מנויים אינם רשאים להשתמש בשירותים תוך הפרה של זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הפטנטים או סודות המסחריות של צדדים שלישיים, והם גם לא ישתמשו בשירותים כדי לפרסם חומרים כאלה באופן שיחשוף אותם לעיני הציבור בניגוד לחוק.

הוראות חוק Digital Millennium Copyright Act משנת 1998 ("DMCA") וכל שאר חוקי הסימנים המסחריים הבינלאומיים, זכויות היוצרים, הפטנטים או הקניין הרוחני האחרים החלים יחולו על נושאים המוצגים על ידי טענות להפרת זכויות יוצרים על ידי צד שלישי, DreamVPS, בנסיבות מתאימות, תסיים את חשבונותיהם של מפרים חוזרים, אם צד שלישי סבור כי מנוי – DREAM VPS מפר את זכויות הקניין הרוחני שלו, עליו להודיע ​​לנו בדוא"ל לכתובת [email protected] הודעה צריכה לכלול מידע סביר מספיק כדי לאפשר ל- – DREAM VPS לאתר את החומר המפר לכאורה את ההפרה, כגון כתובת ה- IP או כתובת האתר של המיקום המקוון הספציפי שבו מתרחשת ההפרה לכאורה.

יצוא פעולות של משתמשי משנה

3.14 מנויים אחראים למעשיהם של אחרים המשתמשים בגישתם לשירותים, והם יישאו באחריות להפרות השירותים על ידי משתמשי המשנה שלהם או אנשים הזוכים בגישה לשירותים באמצעות קודי הגישה של המנוי, כל פעילות שלמנוי אסור לבצע על פי תנאי השירותים הללו אסורה באותה מידה לכל מי שמשתמש בגישה לשירותי המנוי.

הגנה על קוד גישה

3.15 מנויים ישתמשו בפרוטוקולי אבטחה מתאימים, כגון קביעת סיסמאות חזקות ומנגנוני בקרת גישה, שמירה על הגישה לכל הכניסות והסיסמאות, ואימות מהימנותם של אנשים המופקדים על פרטי גישה לחשבון.

הודעה בנוגע לתנאי שירות אלה

3.16 מנויים יודיעו לכל האנשים שמקבלים גישה לשירותים על הוראות תנאי שירות אלה, ויודיעו להם כי התנאים של תנאי השירות הללו מחייבים אותם.

פעולה מתקנת

3.17 מנויים יידעו את – DREAM VPS אם וכאשר הם מתוודעים להפרות אבטחה כלשהן בנוגע לשירותים, ויסייעו בכל חקירה או פעולה משפטית שתנקוט על ידי הרשויות ו / או -DREAM VPS לתיקון הפרת האבטחה.

במילים אחרות, שימו לב לאופן השימוש שלכם בשירותים שלנו, אם אתה, עובר על חוקים ו/או מתנהג באופן מגונה ו/או משתמש לרעה בתשתית שלנו, או שהחברה סבורה שעשית אחד מאלה, יש לנו את הזכות למנוע ממך לעשות את הדברים האלה ולעשות כל שביכולתנו לשם כך.

עליך להודיע ​​על כך ל- DREAM VPSבטרם רישום חשבונות מרובים עם אותה כתובת חיוב כדי למנוע סימון בגין שימוש לרעה, אתה אחראי גם למעשיהם של אחרים המשתמשים בגישתך לשירותים שלנו, מכיוון שאין לנו שום דרך להבדיל בין פעולותיך לבין פעולות משתמשי המשנה שלך.

היזהר למי אתה נותן את המידע שלך – זה כדי להגן עלינו וגם עליך!

4. שירותי צד ג'

4.1 השירותים עשויים לאפשר לך לקשר לאתרים, שירותים או משאבים אחרים באינטרנט, ואתרים, שירותים או משאבים אחרים עשויים להכיל קישורים לשירותים, כשאתה ניגש למשאבי צד שלישי באינטרנט, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, משאבים אחרים אלה אינם בשליטתנו, ואתה מאשר כי הינך מודע שאיננו אחראים או מחויבים לתוכן, לפונקציות, לדיוק, לחוקיות, להתאמה או לכל היבט אחר של אתרים או משאבים כאלה.

הכללת קישור כזה אינה מרמזת על תמיכתנו או על קשר כלשהו בינינו לבין מפעיליהם.

בנוסף אתה מאשר ומסכים כי לא נהיה אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או לכאורה נגרם על ידי או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים או דרך כל אתר או משאב כזה, אנו גם מאפשרים לספקים מסוימים להגיש אפליקציות מסוימות בשוק. הצעות ספקיות אלה (כהגדרתן של התנאים וההגבלות של נגישות, מורדות ו / או נרכשות ישירות מספקים כאלה ולא מ- – DREAM VPS.

באחריותך ובאחריותך בלבד להגן על המערכת מפני פריטים כמו וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ופריטים אחרים בעלי אופי הרסני.

במילים אחרות, עליכם להיזהר כשאתם ניגשים למשאבי צד ג' באינטרנט – הם מחוץ לשליטתנו ולא ניתן להאשים אותנו בתוצאות שליליות כלשהן, אם יש לך בעיה איתם, אנא יידע את השירותים האלה ישירות!

5. תשלומים וחיוב

אמצעי תשלום מקובלים

5.1 – DREAM VPS מקבלת כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב ותשלומי PayPal.

ניתן לבקש תשלום באמצעות אמצעי תשלום נוספים על ידי פנייה ל- DREAM VPS בכתובת [email protected] לידיעתך, כל תנאי התשלום המוצגים לך בתהליך השימוש או ההרשמה לשירותים בתשלום נחשבים כחלק מהסכם זה.

5.2 אנו משתמשים במסופי תשלום של צד שלישי ("מסוף התשלום") כדי לחייב אותך באמצעות חשבון תשלום המקושר לחשבונך בשירותים ("חשבון החיוב" שלך) עבור השימוש בשירותים בתשלום. עיבוד התשלומים עשוי להיות כפוף לתנאים ולמדיניות הפרטיות של מסופי התשלומים בנוסף להסכם זה. איננו אחראים לטעות מצד מסופי התשלומים. על ידי בחירתך להשתמש בשירותים בתשלום, אתה מסכים לשלם לנו, באמצעות מסופי התשלום, את כל החיובים בתוקף עבור כל שימוש בשירותים בתשלום בהתאם לתנאי התשלום הרלוונטיים ואתה מאשר לנו, באמצעות מסופי התשלום, לחייב את ספק התשלומים שבחרת ("אמצעי התשלום" שלך), אתה מסכים לבצע תשלום באמצעות אמצעי התשלום שנבחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות או טעויות שיעשו גם אם כבר ביקשו או קיבלו תשלום.

חיוב ותנאים

5.3 תקופת הסכם זה תהיה חודשית, החל מיום שנרשם למנוי באופן אלקטרוני לשירותים על ידי יצירת חשבון עם כתובת דוא"ל, כל החשבוניות נקובות, והמנוי חייב לשלם אותן, בדולר אמריקאי או בהמרה ליורו או שקל חדש על פי שער המחאות, ככלל המנויים מחויבים מדי חודש ביום הראשון של כל חודש קאלנדרי במידה ובחרו במודל תשלום חודשי, ובסוף חודש אם בחרו בתשלום תעריף שעתי. במצבים בהם תאריך זה לא יצא ביום עסקים, אז תאריך הגבייה יידחה ליום העסקים הקרוב הבא שאחרי כן, כאשר התשלום נדרש לא יאוחר מעשרה (10) ימים לאחר תאריך החשבונית.

תשלומים חודשיים ודמי חידוש יחויבו בשיעור המוסכם בעת הרכישה, אתה רשאי לבטל את השירותים בכל עת על ידי כניסה ללוח הבקרה שלך, בעת הביטול, חשבונך יושבת ולא תוכל עוד להיכנס לאתר שלנו ו/או לקבל גישה לשירותים, למעט במקרה של התחייבויות מנוי שהסכמת להן, אשר לא ניתן להחזר, כמותר בחוק, אם תבטל, אתה מסכים שהתשלומים בגין החודש הראשון של השירותים וכל עלויות ההקמה הקשורות בהקמת חשבונך.

("עלויות הקמה") לא ניתנות להחזר, למעט התחייבויות מנוי שהוסכמו על ידך, אם שילמת עמלות מראש לתקופה ארוכה מחודש אחד, אתה רשאי, למעט עמלות עבור החודש הראשון של השירותים וכל עלות ההפעלה, לקבל החזר באופן יחסי לתקופה שנותרה לאחר ביטולך.

5.4 עליך לספק מידע שוטף, מלא ומדויק עבור חשבון החיוב שלך. עליך לעדכן באופן מיידי את כל המידע בכדי לשמור על החשבונות הנוכחיים, המלאים והמדויקים (כשינוי כתובת חיוב, מספר כרטיס אשראי או תאריך התוקף של כרטיס האשראי), וכן עליך להודיע ​​מיידית לנו אם אמצעי התשלום שלך מבוטל (למשל, במקרה של אובדן או גניבה) ו/או אם אתה מודע לפרצת אבטחה פוטנציאלית, כגון גילוי לא מורשה או שימוש בשם המשתמש שלך ו/או בסיסמה שלך, ניתן לבצע שינויים במידע כזה בפלטפורמת הענן שלנו בכתובת https://my.click.press/ או דרך המייל ל [email protected] ו/או התקשרות למשרדי החברה.

אם אינך מצליח לספק מידע כלשהו לעיל, אתה מסכים כי אנו עשויים להמשיך ולגבות ממך שימוש כלשהו בשירותים בתשלום לפי חשבון החיוב שלך, אלא אם כן הפסקת את שירותיך בתשלום כפי שהוגדר לעיל.

5.5 המנוי אחראי לכל חובות, אגרות מכס, מיסים ועונשים נלווים, קנסות, ביקורות, ריביות ותשלומים חוזרים הקשורים לרכישת השירותים, כולל אך לא מוגבל למס מכירה ארצי, מדינתי או מקומי, מיסי שימוש, מס ערך מוסף (מע"מ) ומסי טובין ושירותים (GST) (ביחד, "מיסים").

מדיניות התמחור הסטנדרטית של – DREAM VPS אינה כוללת ואינה מופחתת מיסים אלה, אם – DREAM VPS תהיה מחויבת לגבות או לשלם מיסים בקשר לאספקת השירותים, מיסים אלה יחויבו למנוי זה כחלק מתהליך חיוב או שייגבו בעת הרכישה, במדינות, מחוזות וטריטוריות מסוימות, – DREAM VPS רשאית לקבוע באם רכישת שירותים של מנויים כפופה למיסים מסוימים, ואם כן, רשאית לגבות מיסים כאלה ולהעביר אותם לרשות המיסים המתאימה.

אם המנוי סבור כי מס מסוים אינו חל או שיש לנכות סכום כלשהו מתשלומים ל – DREAM VPS על המנוי לספק ל- DREAM VPS מייד אישור מס, קבלת ניכוי מס במקור, (מזהה מע"מ) או הוכחה נאותה אחרת, בתנאי שהמידע תקף ומוסמך מספיק על ידי כל רשויות המס המתאימות, על המנוי לספק ל – DREAM VPS את כל פרטי זיהוי המס הדרושים כדי ש- DREAM VPS יעמדו בהתחייבויות המס של – DREAM VPS, כפי שנקבעו על ידי – DREAM VPS מעת לעת, המנוי יהיה האחראי הבלעדי לכל מצג שווא שנעשה או אי ציות שנגרם על ידי המנוי בנוגע למיסים, בין אם ביחס ל – DREAM VPS או לצדדים אחרים, לרבות עיצום כספי, קנסות, ביקורות, ריביות, תשלומים חוזרים או מיסים נוספים הקשורים למצג שווא כזה או לאי ציות. מדיניות מס ספציפית אחרת מתוארת בעמוד מידע המס של – DREAM VPS, המשולב על ידי הפניה במסמך זה.

5.6 החברה רשאית לעדכן מחירים ותעריפים בכל עת וזאת לרבות אך לא רק עבור שירותי צד ג', שימוש בשירות ורישיונות, על הלקוח תחול החובה והזכות להתעדכן ולברר את תעריף השימוש וכן באם התבצעו שינויים.

לא יהיו ללקוח שום טענות בנוגע לעדכון ו/או שינוי מחירים.

הסדרים

5.7 תשלומים שלא בוצעו תוך עשרה (10) ימים מיום החשבונית ייחשבו כפיגור, בגין חשבונות בפיגור, אם סכום כלשהו עולה על פיגור של עשרה (10) ימים, ללא הדרישה למסור הודעה על פיגורים כאלה, – DREAM VPS רשאית להשעות את השירות בחשבון כאמור ולהגיש תביעה משפטית לגביית הסכום המלא, כולל שכר עורכי הדין עמלות ועלויות.

השעיה בגין אי תשלום

5.8 אם המנוי חרג מיתרתו, – DREAM VPS רשאית לשלוח עד שלוש (3) הודעות דוא"ל תוך פרק זמן של חמישה עשר (15) ימים לפני שתשעה את חשבון המנוי, השרתים יופסקו באופן זמני במהלך תקופת ההשעיהDREAM VPS , שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למחוק את השרתים הוירטואלים המושעים של המנוי לאחר הודעת הסיום הסופית.

למען הסר ספק, על הלקוח חלה החובה לעדכן את אמצעי התשלום באופן עצמאי במערכת או לחילופין להתקשר לנציגי החברה.

מתנה וקרדיט לקידום מכירות

5.9 מימוש קרדיט לקידום מכירות מוגבל ל -12 חודשים מיום ההנפקה (אלא אם כן צוין אחרת), ובאותה עת יפוג האשראי, עם הפדיון, הקרדיט לקידום פג לאחר 12 חודשים אלא אם כן הוגדר אחרת בתנאי המבצע.

5.10 לא יתאפשר כפל מימוש עבור קוד קופון לקידום מכירות ו/או שובר הנחה כלשהי, וניתן לממש אותו רק על ידי "משתמשים חדשים", המוגדרים כמשתמשים הנמצאים תוך 30 יום מרגע השקת השרת הראשון שלהם בפלטפורמה.

אשראי אחר

5.11 יתר על כן, אשראי הרשמה שנצבר באמצעות זיכוי עבור הפניה ייספר כקוד המבצע המותר היחיד, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.10

5.12 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

6. הצהרת אחריות ושירותי בטא

6.1 אין לנו יחסים מיוחדים כלפיך, אתה מאשר שאין לנו חובה לנקוט בפעולות כלשהן בנוגע ל:

1. אילו מנויים מקבלים גישה לשירותים.

2. לאיזה תוכן אתה ניגש באמצעות השירותים.

3. כיצד ניתן לפרש או להשתמש בתוכן.

6.2 ככל המותר בחוק החל, אתה משחרר אותנו מכל אחריות בגין התוכן הנרכש או לא נרכש דרך השירותים, אנו לא מציגים הצגות הנוגעות לכל תוכן הכלול בשירותים או נגישים אליהם, ולא נהיה אחראים או אחראים לדיוק, עמידה בזכויות יוצרים, או החוקיות של חומר או תוכן הכרוך בפעולה זו או אחרת.

6.3 השירותים, כולל מידע שנמסר כחלק מהם, וכן התוכן מסופקים "כפי שהם"(as-is), וללא כל אחריות לכל סוג שהוא, מפורשת ו/או מרומזת, כולל, אך לא מוגבל לעניין, כותרת, הפרה ללא הפרעה, סחירות ו/או כושר למטרה מסוימת, אי-הפרעה לנתונים, זמינות, דיוק וכיוב'.

כולל אמינות לאתר שלנו, אנו, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, הספקים, השותפים וספקי התוכן איננו מתחייבים כי:

(i) השירותים יהיו מאובטחים או זמינים בכל זמן או מיקום ספציפיים.

(II) כל פגמים או שגיאות יתוקנו.

(III) כל תוכן או תוכנה שניתן להשיג בשירותים או דרכם הם ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

(IV) תוצאות השימוש בשירותים יענו על הדרישות שלך.

השימוש שלך בשירותים הוא אך ורק באחריותך.

השירותים מכילים מידע הניתן על ידי נותן נתוני צד שלישי או יותר, – DREAM VPS אינה שולטת ואינה אחראית למידע המסופק על ידי כל ספק צד שלישי כזה, אתה מכיר ומסכים לכך שDREAM- VPS – ואף ספק צד שלישי כזה אינו מחויב למידע הנכון אודותיך, למעט כנדרש בחוק החל, מידע שאתה מבקש עשוי שלא להיות זמין או לא להינתן, ול- DREAM VPS אין אחריות לכישלון כזה.

בשום מקרה – DREAM VPS לא תתחייב או תבטיח את הנכונות, ההיקף, השלמות, הדיוק, זמן המידע, המוצרים או השירותים באתר זה. המידע, המוצרים והשירותים הזמינים באתר עשויים לכלול אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס.

7. הגבלת אחריות

7.1 בשום מקרה DREAM VPS, המנהלים, העובדים, הסוכנים, השותפים, הספקים ו/או נותני השירות, אחראים על פי חוזה, נזיקין, אחריות קפידה, רשלנות או כל מונח משפטי או שקול ערך אחר בהתייחס לשירותים בעבור:

(I) רווחים אבודים, אובדן נתונים, עלות רכישת מוצרים ו/או שירותים תחליפיים, נזקים מיוחדים ו/או עקיפים, תאונה, פיצויים עונשיים ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא, סחורה ו/או סוגים של שירותים (סחורות).

(II) סוסים טרויאניים, ו/או דומיהם (ללא קשר למוצא המקור).

(III) לכל נזק ישיר בחריגה (במצטבר), של תשלומים ששולמו לנו יתר על המידה עבור שירותים מסוימים במהלך תקופת 6 החודשים הקודמים לחיוב, אפילו אם DREAM VPS ידעה, ו/או שקיבלה הודעה ו/או שהיה עליה לדעת על האפשרות לכך, המנוי מכיר בכך שהתשלומים ששולמו על ידו או על ידה משקפים את רמת הסיכון שנקבע בהסכם זה וכן ש- – DREAM VPS לא הייתה נכנסת להסכם זה ללא מגבלות אלה.

המנוי מוותר בזאת על כל אפשרות לתביעות וכל הטענות נגד DREAM VPS הנובעות ו/או שינבעו מהרכישה של המנוי ו/או מהשימוש בשירותים, ו/או כל התנהלות של מנהלי DREAM VPS ,עובדים, סוכנים ו/או נציגים.

זכותך ותרופתך היחידה והבלעדית במקרה של חוסר שביעות רצון מהשירותים או כל תלונה אחרת תהיה הפסקת ההתקשרות והפסקת הגישה שלך לשירותים או לשימוש

7.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי בכל מקרה של אחריות החברה כלפי הלקוח או מי מטעמה (אם וככל שתהיה) תהא מוגבלת בסכום אשר שילם הלקוח בגין 12 חודשי שרות לכל היותר.

בנוסף, אתה מסכים ש- DREAM VPS אינה אחראית לנתונים כלשהם שנאספו על ידי השירותים שלנו ו DREAM VPS לא תהיה אחראית, בכל דרך שהיא, כתוצאה מהחשיפה שלך לכל לשון הרע, השמצות, איומים, הטרדות לא חוקיות, גינוי, או כל תוכן לא ראוי אחר.

בשום מקרה, DREAM VPS, ו/או כל ספק צד שלישי של כל רכיב מהשירותים או כל מידע המסופק כחלק מהשירותים, לא יהיה אחראי כלפיך ו/או כל גורם בגין נזקים מכל סוג שהוא, כולל אך לא מוגבל, לכל נזק עקיף, מיוחד, מדויק, עונשי, תוצאתי או דומה הנובע מהשירותים, תכולה, מוצרים, שימוש או חוסר יכולת לשימוש באתר זה או בקשורים אליו, ו/או לכל אתר מקושר, כולל הגבלה אך לא מוגבל, לפרסום מוגבל,

וכן לאובדן רווחים, אובדן שימוש, הפרעה עסקית, ו/או הפסדים כלכליים אחרים, אובדן תוכניות ו/או נתונים אחרים, בין אם בפעולה של חוזה, רשלנות או פעולה מסוכנת אחרת, גם אם DREAM VPS מודעת לאפשרות שנזקים כאלו, הכוללים אחריות הקשורה לוירוסים שעשויים לזהם את ציוד המחשב שלך.

8. סודיות

8.1 המנוי ישמור על סודיות על כל מידע חסוי אליו הוא מקבל גישה, וישתף פעולה במאמצי – DREAM VPS לשמור על סודיותו, המנוי לא יפרסם לצדדים שלישיים או יפיץ מידע או תיעוד ש- DREAM VPS מספקת לצרכי הפעלה והתחזוקה של מערכותיה, לרבות חומר הכלול באומדנים המכילים, תעבורה, משאבים, חיוב עתידי , חשבוניות, הזמנות עבודה או חומרים אחרים כאלה.

9. גיבוי

9.1 המנוי אחראי באופן בלעדי על שמירת נתוני המנוי אשר המנוי שומר בשרת הוירטואלי שלו ("הנתונים"), ולו ביחס לנתונים לגבי חוזי מנוי לשירותי גיבוי הניתנים על ידי, DREAM VPS להיקף המותר על פי החוק החל, DREAM VPS לא תהיה אחראית לנתונים השמורים, ל- DREAM VPS לא תהיה כל אחריות לנתונים העלולים להיאבד, ו/או שלא ניתן לשחזר אותם, על רקע כישלון המנוי לגבות את נתוניו ו/או מכל סיבה אחרת. במילים אחרות, אנו סומכים על כך שתהיה אחראי ותגבה את הנתונים שלך. דברים קורים ואין יכולת ניבוי ו/או חיזוי!

10. שיפוי

10.1 אתה תגן, תשפה ותפצה אותנו, שלוחותינו, חברות האם והבת, וכל חברות הקשורות, בעלי רישיונות ושותפים כלשהם, וכל אחד מהעובדים שלנו ובהתאמה העובדים שלהם, נושאי משרה, דירקטורים, סוכנים, קבלנים, ספקים ונציגיהם בגין כל ההתחייבויות, התביעות וההוצאות, כולל שכר טרחת עורכי דין סביר, הנוצרים או קשורים אליך (או כל צד שלישי המשתמש בחשבונך או בזהותך בשירותים) משתמשים או שימוש לרעה, או גישה לשירות, תוכן או דבר אחר מתוכן המשתמש שלך. הפרה של תנאי שירות אלה או של כל חוק, או הפרה של כל זכות קניין או זכות אחרת של כל אדם או גורם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להניח את ההתגוננות והשליטה הבלעדית בכל נושא אחר אשר כפוף לשיפוי על ידך, ובמקרה כזה תוכל לסייע ולשתף פעולה איתנו העלאת כל טיעון הגנה אפשרי. במילים אחרות, לדוגמא, אם נפגעת כתוצאה מתוכן שנכתב על ידי צד ג' באתר או במערכת שמתארחים ב- DREAM VPS, אנחנו לא יכולים להיות אחראים למה שהם אומרים או עושים ולא נהיה אחראים בשום צורה שהיא.

11. סיום וגישה

11.1 DREAM VPS שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק את גישתך לכל השירותים או לכל חלקיה בכל עת, עם או בלי הודעה מוקדמת, ובתוקף באופן מידי, כולל אך לא רק כתוצאה מהפרתך את כל תנאי שירות אלה או כל חוק, או אם אתה עושה שימוש לרעה במשאבי המערכת, כגון שימוש בתוכניות שצורכות קיבולת רשת מוגזמת, מחזורי מעבד או IO דיסק. כל סיום כזה עלול לגרום לחילוט ולהשמדת המידע הקשור לחשבונך. DREAM VPS עשויה למסור לך הודעה מוקדמת על הכוונה להפסיק את השירותים שלך, אם הודעה כזו, על פי שיקול דעתה של, DREAM VPS לא תנגוד את מטרות תנאי שירות אלה, אלא אם כן צוין אחרת להלן, כל התשלומים המשולמים להלן אינם ניתנים להחזר וכל התשלומים המגיעים ל- DREAM VPS לפני סיום כאמור יהיו חייבים להיות משולמים באופן מידי, כולל כל ההתחייבויות שעלולות להיווצר לפני סיום כגון עלויות של DREAM VPS לגבייה (כולל שכר טרחה של עורכי דין והוצאות משפט) של חיובים או התחייבויות אחרות כאלה. בעת הסיום, כל הזכויות המוענקות למנוי על פי הסכם זה יופסקו באופן מידי, והמנוי יפסיק מייד את כל השימוש בשירותים, אם ברצונך לסגור את חשבונך ולהפסיק את ההתקשרות, תוכל לעשות זאת על ידי ביצוע ההוראות באתר או באמצעות השירותים הנלווים, כל הוראות תנאי השירות הללו אשר מטבען אמורות לשרוד את סיומם יישארו לסיומן, כולל, אך לא רק, רישיונות לתוכן משתמשים, הוראות בעלות, הצהרות אחריות, שיפוי ומגבלות אחריות. במילים אחרות, אם אתה מפר תנאים והגבלות אלה, יש לנו את הזכות להשעות את חשבונך (זכות עיכוב), פעולות אלה שמורות להפרות בוטות וסביר להניח שתקבל אזהרה ותוכל להמשיך להשתמש בשירותים שלנו כל עוד ההתנהגות הלא רצויה תיפסק, עם זאת, אתה רשאי לסגור את חשבונך ללא סיבה בכל עת.

12. ברירת דין, מקום, הסכמה לשירות דוא"ל וויתור על אמנת האג לשירות מסמכים פורמליים

12.1 כל טענה המתעוררת להלן תתפרש בהתאם לחוקים המהותיים והפרוצדורליים של מדינת ישראל, ללא התחשבות בעקרונות של ברירת דין, בכפוף לסעיף 14 להלן, אתה מסכים כי כל מחלוקת הנובעת או קשורה לנושא של תנאי שירות אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקומם של בתי המשפט של מדינת ישראל מחוז חיפה ואך ורק בהם. המנוי מסכים לשירות התהליך באמצעות דואר אלקטרוני בכתובות הדוא"ל שמספק המנוי, ומתנער מכל דרישה מכוח אמנת האג או אמנה שיפוטית אחרת המחייבת תרגום של הליך משפטי לכל שפה שאינה אנגלית. במילים אחרות, בעצם, אנחנו גרים בישראל.

13. יישוב סכסוכים

13.1 בשים לב לעלות הגבוהה של התדיינות משפטית, אתה ו- DREAM VPS מסכימים להליך לפתרון סכסוכים הבא:

במקרה של מחלוקת, תביעה, פעולה או סכסוך הנובעים או קשורים ל:

(i) האתר.

(ii) הסכם זה.

(III) השירותים

(iv) הפרה, אכיפה, פרשנות או תוקף של הסכם זה.

(v) כל מחלוקת אחרת בינך לבין DREAM VPS ("מחלוקת"), הצד הטוען לסכסוך ינסה תחילה בתום לב ליישב מחלוקת שכזו על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני (באמצעות מסירה אישית או דואר רשום) המתאר את עובדות ונסיבות (כולל כל תיעוד רלוונטי) של המחלוקת ומאפשר לצד המקבל 30 יום להגיב לסכסוך או ליישב אותו.

הודעה תישלח

(1) ל- רחוב הגיבורים 3, עתלית, מיקוד 3030000

(2) כתובת המנוי: כתובת החיוב האחרונה שלך בשימוש או כתובת החיוב ו/או כתובת המשלוח בפרטי החשבון שלך. גם אתה וגם DREAM VPS מסכימים כי הליך יישוב סכסוך זה הוא תנאי מקדים שיש לעמוד בו לפני תחילת כל בוררות או הגשת תביעה כלשהי כלפי הצד השני.

במילים אחרות, אנו באמת מקווים שלעולם לא נצטרך להיכנס לדיון עם הלקוחות שלנו ואנו מדמיינים שרוב האנשים מרגישים כך,

אם זה יגיע למצב זה, נסכים לדון בזה ולחשוב תחילה על פתרון.

14. הסכם בוררות חובה ויתור על תובענה ייצוגית

14.1 כדי לפתור מחלוקות בינך לבין DREAM VPS בצורה המועילה והמשתלמת ביותר, אתה ו- DREAM VPS מסכימים שכל מחלוקת המתעוררת בקשר לתנאים אלה תיפתר על ידי בוררות מחייבת. בוררות היא פחות רשמית מתביעה בבית המשפט, אך במקרים רבים ניתן לומר שאיננה פחות מחייבת. בוררות משתמשת בבורר ניטרלי במקום שופט או חבר מושבעים, עשויה לאפשר גילוי מוגבל יותר מאשר בבית המשפט, ועלולה להיות נתונה לבדיקה מוגבלת מאוד על ידי בתי משפט. בוררים יכולים לפסוק את אותם פיצויים וסעדים שבית משפט יכול לפסוק, הסכם זה לבוררות סכסוכים כולל את כל התביעות הנובעות מכל היבט של תנאים אלה או הקשורות אליהן, בין אם הן מבוססות על חוזה, עוולה, חוק, הונאה, מצג שווא, או כל תיאוריה משפטית אחרת, וללא קשר לתביעה המתעוררת במהלך או אחריה סיום תנאים אלה, אתה מבין ומסכים לכך, על ידי הסכמה על תנאים אלה, אתה ו- DREAM VPS מוותרים על כל זכות למשפט על ידי בית משפט ו/או להשתתפות בתביעה ייצוגית.

15. הוראות שונות

15.1 הלקוח ו/או DREAM VPS לא יהיו אחראים ל-אי ביצוע התנאים בהסכם זה וככל שנמנע ממך או מ- DREAM VPS לעמוד בתנאים אלה כתוצאה מכל מעשה ו/או אירוע המתרחש ושאינו בשליטתך הסבירה או של DREAM VPS , לרבות,- כוח עליון, מלחמה, מעשה טרור, התפרעות, שביתות, כל פעולה של ישות ממשלתית, מזג אוויר, סגר, שריפה, שיטפון, רעידת אדמה, פיצוץ, הפסקות שירות ו/או תקשורת, הפרעה באינטרנט, מצב חירום לאומי, משבר תקשורת ו/או כל שינוי בלתי צפוי בנסיבות, ו/או כל גורם אחר מעבר לשליטה הסבירה של אף אחד מהצדדים, הצד שחווה את השפעת הכוח עליון יספק לצד השני הודעה דחופה בכתב על כך ויעשה מאמצים סבירים כדי לתקן את ההשפעות של כוח עליון שכזה.

15.2 לקהל הלקוחות של DREAM VPS הזכות המוגבלת ולא הבלעדית ליצור קישור "מפנה" לאתר הנמצא בכתובת https://click.press בתנאי שקישור כזה אינו מתאר את DREAM VPS ו/או שלוחותיה או כל אחד ממוצריהם ושירותיהם בהתאמה באופן שקרי, מטעה, מבזה או משמיץ ו/או באופן שיהיה בו להרע ו/או להזיק, זכות מוגבלת זו ניתנת לביטול בכל עת.

אינך רשאי לשנות, לערוך או להשתמש בטכניקות עריכה כדי לצרף כל סימן מסחרי, לוגו או מידע קנייני אחר שאינו בבעלות DREAM VPS כולל התמונות הנמצאות באתר, תוכן הטקסט או הפריסה/העיצוב של כל עמוד או טופס הכלול בדף ללא הסכמתה המפורשת של DREAM VPS בכתב.

15.3 האתר מכיל סימני מסחר, סימני שירות, שמות, כותרות, לוגויים, תמונות, עיצובים, זכויות יוצרים וחומרים קנייניים אחרים שבבעלות, והרשומים ומשומשים על ידי, DREAM VPS אך לא רק, לסימן " DREAMVPS ". ושמות המוצרים של DREAM VPS המוזכרים באתר הם סימנים מסחריים וסימני שירות .

15.4 אלמנטים באתר האינטרנט של DREAM VPS מוגנים על ידי סימנים גרפיים, סימני מסחר, תחרות בלתי הוגנת וכללים אחרים ואינם רשאים להעתקה, אלא אם כן הותר אחרת להלן, באופן מלא או חלקי. אין להעתיק או להעביר שום לוגו, גרפיקה או תמונה מהאתר ללא אישור מפורש בכתב של DREAM VPS התמונות, הטקסט, המסכים, דפי האינטרנט, החומרים, הנתונים, התוכן ומידע אחר המשמש ומוצג באתר הם בבעלותם של DREAM VPS או מעניקי הרישיון שלה ומוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים. בנוסף לזכויות שלנו באלמנטים בודדים באתר, DREAM VPS מחזיקה בזכויות יוצרים או בפטנטים, תיאום, סידור ושיפור של כל תמונה, טקסט, מסכים, דפי אינטרנט, חומרים, נתונים, תוכן ומידע אחר המשמש ומוצג באתר, אתה רשאי להעתיק תמונות כאלה, טקסטים, מסכים, דפי אינטרנט, חומרים, נתונים, תוכן ומידע אחר המשמש ומוצג באתר לשימושך האישי, בתנאי שכל עותק כולל כל הודעה או ייחוס של זכויות יוצרים, סימני מסחר או שירות. כפי שהם מופיעים בדפים שהועתקו. למעט כאמור במשפט הקודם, אין להעתיק, להציג, להפיץ, להוריד, לשנות, לפרסם, אף אחד מתמונות, טקסטים, מסכים, דפי אינטרנט כאלה. או לפרסם מחדש, לשחזר, לעשות שימוש חוזר, למכור, להעביר, לשמש ליצירת יצירה נגזרת או לשמש בדרך אחרת למטרות ציבוריות או מסחריות ללא אישור מפורש בכתב של .DREAM VPS

15.5 הסכם זה, כולל כל ההסכמים והמדיניות הנלווים המשולבים על ידי הפניה במסמך זה, מהווה את ההסכם המלא בין הצדדים הנוגע לנושא זה ומחליף כל הסכם קודם או זמני בין הצדדים הנוגע לשירותים. ויתור תקף להלן לא יתפרש כוויתור על התחייבות זו בעתיד או כל התחייבות אחרת על פי הסכם זה. כישלונו של אף אחד מהצדדים לממש בכל דרך שהיא זכות כאמור בזאת לא ייחשב כוויתור על כל הזכויות הנוספות להלן. על מנת שוויתור על ציות לתנאי שירות אלה יהיה מחייב, עלינו לספק לך הודעה בכתב על ויתור כאמור באמצעות אחד מנציגינו המוסמכים. אם הוראה כלשהי בהסכם זה אסורה על פי חוק או תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תבוטל ושאר ההוראות בהסכם לא יושפעו כך שהסכם זה ימשיך במלוא עוצמתו כאילו הוראה בלתי ניתנת לאכיפה מעולם לא היוותה חלק מזה. הסכם זה יכול להיות מושלמים במספר העתקים, שכל אחד מהם ייחשב כמקור, אך כולם יחד יהוו אותו מכשיר. ניתן לחתום על הסכם זה באופן אלקטרוני או, כמפורט לעיל, גישתך ושימושך בשירותים יביעו את הסכמתך להסכם זה. תנאי שירות אלה הינם אישיים עבורך, ואינם ניתנים להקצאה, להעברה או לרישיון משנה על ידך אלא בהסכמתנו מראש ובכתב. אנו רשאים להקצות, להעביר או להאציל כל אחת מהזכויות והחובות שלנו להלן ללא הסכמה. שום סוכנות, שותפות, מיזם משותף או יחסי עבודה לא נוצרים כתוצאה מתנאי שירות אלה ואין לאף אחד מהצדדים סמכות כלשהי לחייב את האחר בכל דרך שהיא. כותרות הסעיפים והפסקה בתנאי שירות אלה הם מטעמי נוחות בלבד ואינם משפיעים על פרשנותם. כל ההפניות ל"חוקים ", "כללים "או" תקנות "מפנות לכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים, בין אם מקומיים או זרים. אלא אם כן צוין אחרת בתנאי שירות אלה, כל ההודעות על פי תנאי שירות אלה יהיו בכתב ויחשבו כאילו נמסרו כדין בעת ​​קבלתן, אם נמסרו באופן אישי או נשלחו בדואר מאושר או רשום, אישור החזרה; כאשר הקבלה מאושרת אלקטרונית, אם היא מועברת באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני; או למחרת שליחתו, אם נשלח למשלוח למחרת על ידי שירות משלוחי לילה מוכר.

במילים אחרות, לא אתה ולא אנחנו יכולים להיות אחראים לאי ביצוע תנאים אלה בהתחשב בנסיבות שאינן בשליטה סבירה (למשל מזג אוויר קיצוני, אסונות טבע, הפסקות טלקומוניקציה, הפרעות באינטרנט) .

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 04 באוקטובר 2020

מדיניות פרטיות זו מתארת ​​כיצד דרים וי.פי.אס בע"מ ו/או Dream VPS LTD ,חברות בנות ושלוחותיה ("DREAM VPS ", "אנו", "שלנו" או "אנחנו") אוספים, משתמשים ומשתפים מידע בקשר לשימוש שלך באתרי האינטרנט שלנו (כולל www.click.press), שירותים ויישומים (ביחד, "השירותים"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") אינה חלה על מידע שלקוחותינו עשויים לאבד בעת השימוש בשירותים שלנו מכל סיבה שהיא.

אנו עשויים לאסוף ולקבל מידע אודות משתמשים בשירותים שלנו ("משתמשים", "אתה" או "שלך") ממקורות שונים, כולל:

(i) מידע שאתה מספק באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים ("חשבונך") אם אתה נרשם לשירותים.

(ii) השימוש שלך בשירותים או באתר שלנו.

(iii) מאתרי צד שלישי, שירותים ושותפים.

אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות הזו במלואה, כולל הגילויים הנוספים המוזכרים בתחתית מסמך זה, על מנת להבטיח שאתה מקבל מידע מלא. אם יש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו או שיטות איסוף, שימוש וגילוי הנתונים DREAM VPS , אנא פנה אלינו לכתובת [email protected]

1. מידע שאנו אוספים

1. מידע שאתה מספק

I. רישום חשבון. בעת הרשמה לחשבון, אנו עשויים לבקש פרטים ליצירת הקשר איתך, כולל פריטים כגון שם, שם החברה, כתובת העסק/מגורים מלאה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. אם תבחר להפנות חבר לשירותים שלנו, אנו עשויים גם לאסוף את כתובת הדואר האלקטרוני של חברך כדי שנשלח לו הפניה או קוד קידום מכירות כדי להירשם לשירותים שלנו.

II. פרטי תשלום. בהוספת אמצעי תשלום לחשבונך, מידע זה מופנה למסוף התשלומים של צד שלישי, אנו לא שומרים את פרטי החשבון הכספי שלך במערכות שלנו, עם זאת, יש לנו גישה למידע המנוי ואנו עשויים לשמור אותו באמצעות מסוף התשלומים של צד ג'.

III. תוכן משתמש. ה"קהילה" שלנו מאפשרת לך לפרסם תוכן בשירותים שלנו בפומבי, על ידי הרשמתך לקהילה שלנו, אתה מסכים שפרטי הפרופיל שלך והתוכן שאתה מפרסם עשויים להופיע ולהשתמש בהם על ידי משתמשים אחרים וצדדים שלישיים שאיננו שולטים בהם.

IV. תקשורת. אם תפנה אלינו ישירות, אנו עשויים לקבל מידע נוסף אודותיך כגון שמך, כתובת העסק/מגורים המלאה, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון, תוכן ההודעה ו/או הקבצים המצורפים שתשלח אלינו, וכל מידע אחר שתבחר לספק.

המידע האישי שאתה מתבקש למסור, והסיבות שבגללן אתה מתבקש למסור אותו, יובהרו לך בשלב בו אנו מבקשים ממך למסור את המידע האישי שלך.

2. מידע שאנו אוספים כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו.

I. Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות. כמקובל ברוב האתרים, אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ושומרים אותו בקבצי עוגיות. בנוסף, כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי מהמכשיר שלך. מידע זה עשוי לכלול כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), דפי הפניה / יציאה, מערכת הפעלה, חותמת תאריך / שעה, נתוני תרשים זרימת קליקים, דף נחיתה וכתובת אתר מפנה. כדי לאסוף מידע זה, קובץ cookie עשוי להיות מוגדר במחשב או במכשיר שלך בעת ביקור בשירותים שלנו. קבצי Cookie מכילים כמות קטנה של מידע המאפשר לשרתי האינטרנט שלנו לזהות אותך. אנו שומרים מידע שאספנו ואת העדפות שלך באמצעות קבצי Cookies.

אנו עשויים גם לאסוף מידע באופן אוטומטי על השימוש שלך בתכונות והשירותים שלנו, על הפונקציונליות של השירותים שלנו, תדירות הביקורים ומידע אחר הקשור לאינטראקציה שלך עם השירותים. אנו עשויים לעקוב אחר השימוש שלך באתרים ושירותים שונים. במדינות מסוימות, כולל מדינות האיחוד האירופי ("EU"), המידע המוזכר לעיל בפסקה זו עשוי להיחשב כמידע אישי על פי חוקי הגנת הנתונים הרלוונטיים.

II. שימוש בשירותים שלנו. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע אודות מעורבותך ושימושם בשירותים שלנו, כגון שימוש במעבדים וזיכרון, נפח אחסון, ניווט בשירותים שלנו וערכים ברמת המערכת. אנו משתמשים בנתונים אלה כדי להפעיל את השירותים, לשמור ולשפר את הביצועים והיעילות של השירותים, לפתח תכונות חדשות, להגן על האבטחה והבטיחות של השירותים שלנו ושל לקוחותינו, ולספק תמיכה ללקוחות. אנו משתמשים גם בנתונים אלה כדי לפתח ניתוח מצטבר ומידע עסקי המאפשרים לנו לפעול, להגן, לקבל החלטות מושכלות ולדווח על ביצועי העסק שלנו.

3. מידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים.

I. חשבונות צד שלישי.

אם תבחר לקשר את השירותים שלנו לחשבון צד שלישי, נקבל מידע על חשבון זה, כגון טוקן האימות שלך מחשבון צד שלישי, כדי לאשר קישור. אם ברצונך להגביל את המידע העומד לרשותנו, עליך לבקר בהגדרות הפרטיות של חשבונות צד שלישי שלך כדי ללמוד על האפשרויות שלך.

2. כיצד אנו משתמשים במידע

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים בדרכים שונות, כולל כדי:

• לספק, להפעיל ולתחזק את השירותים שלנו.

• לשפר, להתאים אישית ולהרחיב את השירותים שלנו.

• להבין ולנתח כיצד אתה משתמש בשירותים שלנו.

• פיתוח מוצרים, שירותים, תכונות ופונקציונליות חדשים.

• לתקשר איתך, באופן ישיר או באמצעות אחד השותפים שלנו, לרבות לשירות לקוחות, כדי לספק לך עדכונים ומידע אחר הנוגע לשירות, ולמטרות שיווק וקידום מכירות.

• לעבד את העסקאות שלך.

• לשלוח לך הודעות טקסט SMS והודעות notification.

• למצוא ולמנוע הונאות.

• למטרות ציות, לרבות אכיפת תנאי השירות שלנו, או זכויות משפטיות אחרות, או כנדרש על פי חוקים ותקנות רלוונטיים או המבוקשים על ידי כל תהליך שיפוטי או סוכנות ממשלתית.

3. כיצד אנו חולקים מידע

אנו עשויים לשתף את המידע שאנו אוספים בדרכים שונות, כולל הדרכים הבאות:

1. ספקים ונותני שירות.

אנו עשויים לחלוק מידע עם ספקי צד שלישי ונותני שירות המספקים שירותים מטעמנו, כגון עזרה במתן השירותים שלנו, למטרות קידום מכירות ו/או שיווק, ולספק לך מידע רלוונטי עבורך כגון הודעות על מוצרים, תוכנה עדכונים, מבצעים מיוחדים או מידע אחר.

2. מידע מצטבר.

במידת האפשר על פי החוק, אנו עשויים להשתמש ולשתף מידע על משתמשים עם שותפינו בצורה מצטברת ו/או בהעלמת זהות שאינה ניתנת לשימוש באופן סביר לזיהוי.

3. פרסום.

אנו עובדים עם שותפי פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות שלדעתנו עשויות לעניין אותך. שותפי פרסום אלה עשויים להגדיר ולקבל גישה לעוגיות, תגי פיקסל וטכנולוגיות דומות בשירותיהם, והם עשויים לאסוף או לקבל גישה למידע אודותיך אותם הם עשויים לאסוף לאורך זמן ובשירותים מקוונים שונים. חלק משותפי הפרסום שלנו הם חברים ביוזמת הפרסום ברשת או בברית הפרסום הדיגיטלי.

4. שותפים של צד שלישי.

אנו גם משתפים מידע אודות משתמשים עם שותפי צד ג' על מנת לקבל מידע זמין נוסף אודותיך.

5. מידע שאנו משתפים כאשר נרשמים באמצעות הפניה. אם אתה נרשם לשירותים שלנו באמצעות הפניה מחבר, אנו עשויים לשתף מידע עם המפנה שלך כדי ליידע אותם שהשתמשת בהפניה שלהם כדי להירשם לשירותים שלנו.

6. אנליטיקס.

אנו משתמשים בספקי ניתוח כגון Google Analytics. Google Analytics משתמש בקובצי Cookie כדי לאסוף מידע שאינו מזהה. גוגל מספקת כמה אפשרויות פרטיות נוספות בנוגע ל-Cookies Analytics שלה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

7. העברות עסקיות.

ניתן לחשוף מידע ולהעביר אותו בדרך אחרת לכל רוכש פוטנציאלי, יורש או מקבל כחלק מכל מיזוג, רכישה, מימון חוב, מכירת נכסים או עסקה דומה המוצעת, או במקרה של חדלות פירעון, פשיטת רגל, או כינוס נכסים שבו מידע מועבר לצד שלישי אחד או יותר כאחד מהנכסים העסקיים שלנו.

8. כנדרש בחוק וגילויים דומים.

אנו עשויים גם לחלוק מידע כדי:

(i) לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית חלה.

(ii) לאכוף מדיניות פרטיות זו ואת תנאי השירות שלנו, כולל חקירה של הפרות אפשריות מכך.

(iii) לאתר, למנוע או לטפל באופן אחר בבעיות הונאה, אבטחה או טכניות.

(iv) להגיב לבקשותיך.

(v) להגן על זכויותינו, רכושנו או בטיחותנו, על המשתמשים שלנו ועל הציבור. זה כולל החלפת מידע עם חברות וארגונים אחרים לצורך הגנה מפני הונאה ומניעת דואר זבל / תוכנות זדוניות.

9. בהסכמתך. אנו עשויים לשתף מידע בהסכמתך.

4. בסיס משפטי לעיבוד מידע אישי

הבסיס המשפטי שלנו לאיסוף ושימוש במידע האישי שתואר לעיל יהיה תלוי במידע האישי הנוגע בדבר ובהקשר הספציפי בו אנו אוספים אותו.

עם זאת, בדרך כלל אנו אוספים ממך מידע אישי רק:

(i) במקום בו אנו זקוקים למידע האישי כדי לקיים חוזה איתך.

(ii) כאשר העיבוד הוא במסגרת אינטרס לגיטימי שלנו ואינו עוקף את זכויותיך.

(iii) כאשר יש לנו את הסכמתך לעשות זאת. יש לנו אינטרס לגיטימי להפעיל את השירותים שלנו ולתקשר איתך במידת הצורך לספק שירותים אלה, למשל בעת מענה לשאילתות שלך, שיפור הפלטפורמה שלנו, התחייבות שיווקית, ו/או לצורך איתור ו/או מניעה של פעילויות בלתי חוקיות.

במקרים מסוימים, עשויה להיות לנו גם חובה חוקית לאסוף מידע אישי ממך או שנזדקק בדרך אחרת למידע האישי כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אדם אחר.

אם נבקש ממך למסור מידע אישי בכדי לעמוד בדרישה החוקית או לבצע איתך חוזה, אנו נבהיר זאת במועד הרלוונטי ונייעץ לך אם מסירת המידע האישי שלך היא חובה או לא (כמו גם של ההשלכות האפשריות אם אינך מספק את המידע האישי שלך).

5. שירותי צד שלישי

תוכל לגשת לשירותי צד שלישי אחרים דרך השירותים, למשל על ידי לחיצה על קישורים לשירותי צד שלישי אלה מתוך השירותים, איננו אחראים למדיניות הפרטיות ו/או לפרקטיקות של שירותי צד ג' אלה, ואנו ממליצים לך לבחון היטב את מדיניות הפרטיות שלהם.

6. אבטחה

DREAM VPS מחויבת להגן על המידע שלך, לשם כך אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ואמצעים שנועדו להגן על מידע מפני גישה, שימוש או חשיפה של בלתי מורשים.

הצעדים שאנו משתמשים בהם נועדו לספק רמת אבטחה המתאימה לסיכון בעיבוד המידע האישי שלך, עם זאת, זכור כי לא ניתן להבטיח כי האינטרנט יהיה מאובטח ב 100%.

7. שמירת נתונים

אנו שומרים מידע אישי שאנו אוספים ממך כאשר יש לנו צורך עסקי לגיטימי מתמשך לעשות זאת (למשל, לספק לך שירות שביקשת או לעמוד בדרישות החוק, המס או החשבונאות החלות).

כאשר אין לנו שום צורך עסקי לגיטימי מתמשך לעבד את המידע האישי שלך, נמחק או נהפוך אותו לאנונימי, או אם זה לא אפשרי (למשל מכיוון שהמידע האישי שלך נשמר בארכיון הגיבוי), אנו נאחסן בצורה מאובטחת את המידע האישי שלך ונבודד אותו מכל עיבוד נוסף עד למחיקה אפשרית.

8. גישה

אם אתה משתמש רשום, תוכל לגשת למידע מסוים המשויך לחשבונך על ידי כניסה לשירותים שלנו או לשלוח הודעה לכתובת המייל [email protected] אם אתה סוגר את חשבונך, כל פעילות ציבורית בחשבונך לפני המחיקה עשויה להישאר מאוחסנת בשרתים שלנו ועשויה להישאר נגישה לציבור.

כדי להגן על פרטיותך וביטחונך, אנו עשויים לנקוט בצעדים סבירים לאימות זהותך לפני שאנחנו מעדכנים או מסירים את המידע שלך, המידע שתספק לנו עשוי להישמר או להיות מאוחסן מעת לעת על פי תהליכי גיבוי המתנהלים במהלך העסקים הרגיל למטרות התאוששות מאסון, יכולתך לגשת ולתקן את המידע שלך עשויה להיות מוגבלת באופן זמני כאשר גישה ותיקון יכולים:

לעכב את יכולתה של DREAM VPS לעמוד בהתחייבות חוקית, לעכב את יכולתה של DREAM VPS לחקור, להעלות או להגן על תביעות משפטיות, לגרום לגילוי מידע אישי אודות צד שלישי, או לגרום להפרה של חוזה או גילוי סודות מסחריים או מידע עסקי קנייני אחר השייך ל- DREAM VPS או לצד שלישי.

9. הבחירות שלך

אתה יכול להשתמש בכמה מהתכונות של השירותים מבלי להירשם, ובכך להגביל את סוג המידע שאנו אוספים.

אתה רשאי להסיר את הרישום לקבלת הודעות דוא"ל לקידום מכירות מסוימות, אם ברצונך לעשות זאת, פשוט עקוב אחר ההוראות שנמצאות בסוף ההודעה, גם אם תבטל את הרישום, אנו עדיין עשויים ליצור איתך קשר למטרות מידע, עסקאות, קשורות לחשבון או דומה.

לדפדפנים רבים יש אפשרות להשבית קבצי cookies, מה שעשוי למנוע מהדפדפן שלך לקבל קובצי cookie חדשים או לאפשר שימוש סלקטיבי בעוגיות. לידיעתך, אם תבחר שלא לקבל קובצי cookie, ייתכן שתכונות מסוימות והתאמה אישית של השירותים שלנו כבר לא יעבדו עבורך, תמשיך לקבל חומר פרסומי אך הוא לא יותאם לתחומי העניין שלך.

10. פרטיות ילדים

DreamVPS אינה אוספת מידע ביודעין מילדים מתחת לגיל 16, ונאסר על ילדים מתחת לגיל 16 להשתמש בשירותים שלנו. אם נודע לך שילד מסר לנו מידע אישי בניגוד למדיניות פרטיות זו, תוכל להתריע על כך באמצעות [email protected]

11. שינויים במדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לכן אנא עיין בה לעתים קרובות, שינויים במדיניות פרטיות זו יפורסמו באתרי האינטרנט שלנו, אם נשנה באופן מהותי את הדרכים בהן אנו משתמשים או משתפים מידע אישי שנאסף ממך בעבר באמצעות השירותים שלנו, אנו נודיע לך באמצעות השירותים שלנו, בדוא"ל או בתקשורת אחרת.

12. העברות נתונים בינלאומיות

DREAM VPS היא עסק גלובלי, אנו עשויים להעביר מידע אישי למדינות שאינן המדינה בה נאספו הנתונים במקור,ייתכן שבמדינות אלה אין את אותם חוקים להגנת נתונים כמו במדינה בה מסרת את המידע בתחילה, כאשר אנו מעבירים את המידע האישי שלך למדינות אחרות, אנו נגן על מידע זה כמתואר במדיניות פרטיות זו.